Tato Aktuální informace vychází z podkladů získaných sběrem ročního výkazu A (MZ) 1-01 o činnosti poskytovatele zdravotních služeb, obor lékárenská péče. Výkazy odevzdalo celkem 2 527 lékáren základního typu a lékáren ústavních. Veškeré údaje o tržbách shromažďované ÚZIS ČR v rámci tohoto výkazu a zveřejněné v této Aktuální informaci se týkají tržeb za léčiva a zdravotnické prostředky. Publikované údaje se vztahují pouze k odevzdaným výkazům. V textu používané pojmy „lékárna základního typu“ a „ústavní lékárna“ slouží k charakteristice rozdílu v činnosti a v tržbách uvedených lékáren. Ústavní lékárna je součástí poskytovatele ústavní péče a obvykle většina vydaných léků a zdravotnických prostředků slouží „vlastnímu“ poskytovateli zdravotních služeb.

Celkové tržby za léčiva a zdravotnické prostředky u všech poskytovatelů lékárenské péče za rok 2013 podle zpracovaných výkazů dosáhly 73 911 mil. Kč a oproti roku 2012 se snížily o 2,2 %. Z toho tržby za léčiva činily v roce 2013 celkem 65 528 mil. Kč, což je cca o 2,0 % méně než předcházející rok. Tržby od zdravotních pojišťoven se snížily o 4,2 % na 37 558 mil. Kč, z toho tržby od zdravotních pojišťoven za léčiva na recept klesly o cca 4,6 % a tržby od zdravotních pojišťoven za zdravotnické prostředky na poukaz se snížily o 0,3 %. Tržby z doplatků pacientů a z volného prodeje dosáhly 17 059 mil. Kč, což je 97,2 % předešlého roku. Počet přijatých receptů činil 68 947 tis. ks, což je o 1,0 % méně než v roce 2012.

Lékárny základního typu (lékárny, které nejsou součástí jiného poskytovatele zdravotních služeb) dosáhly celkových tržeb za léčiva a zdravotnické prostředky 48 961 mil. Kč, což je 66,2 % obratu celého oboru lékárenské péče, a přijaly 90,7 % všech odbavených receptů (v roce 2012 to bylo 66,7 % obratu resp. 90,6 % receptů).

V zařízeních lékárenské péče celkem pracovalo v roce 2013 v počtech přepočtených na úvazky 6 149 farmaceutů a 4 824 farmaceutických asistentů. Z toho v lékárnách základ-ního typu pracovalo 5 463 farmaceutů a 3 920 farmaceutických asistentů, rovněž v přepočtených počtech. Zde i v dalším textu a tabulkách se údaje za hodnocené roky týkají průměrných ročních počtů pracovníků a odevzdaných výkazů A (MZ) 1-01.

Průměrné výkony na 1 lékárnu základního typu

Jedna lékárna základního typu v roce 2013 v průměru přijala celkem 25 778 receptů a dosáhla tržby za léčiva a zdravotnické prostředky ve výši 20 173 tis. Kč (v roce 2012 byly obdobné údaje 26 372 receptů a 21 068 tis. Kč). V jednom zařízení pracovalo v průměru 2,25 farmaceutů a 1,62 farmaceutických asistentů. Průměrná lékárna základ-ního typu inkasovala 12 023 tis. Kč od zdravotních pojišťoven (2012 – 12 640 tis. Kč) a 6 455 tis. Kč od pacientů za doplatky a volný prodej (2012 – 6 705 tis. Kč). Tržby od poskytovatelů zdravotních služeb v průměru činily 1 344 tis. Kč, zatímco v roce 2012 to bylo 1 395 tis. Kč.

V porovnání krajů měla nejvyšší tržby za léčiva a zdravotnické prostředky lékárna základního typu v Hlavním městě Praze – v roce 2013 v průměru cca 26 401 tis. Kč ročně – a v Moravskoslezském kraji – 20 686 tis. Kč. Nejnižší tržby vykázaly lékárny v Jiho-moravském (17 660 tis. Kč) a Karlovarském kraji (18 309 tis. Kč).

Průměrné výkony na 1 ústavní lékárnu

Ústavní lékárna, tzn. lékárna, jež je součástí poskytovatele ústavní péče, jinak též nemocniční lékárna, přijala v roce 2013 v průměru 59 529 receptů. V jedné ústavní lékárně pracovalo v přepočtených počtech v průměru 6,42 farmaceutů a 7,60 farmaceutických asistentů. Ústavní lékárna v průměru dosáhla v roce 2013 tržby za léčiva a zdravotnické prostředky celkem ve výši 217 843 tis. Kč (v roce 2012 to bylo 216 928 tis. Kč), z toho v průměru 138 530 tis. Kč od poskytovatelů zdravotních služeb (v roce 2012 to bylo 132 279 tis. Kč). Dalších 66 976 tis. Kč inkasovala ústavní lékárna v průměru od zdravotních pojišťoven, přičemž předcházející rok to bylo 71 912 tis. Kč. Celkem 11 508 tis. Kč v ústavní lékárně v roce 2013 tvořily tržby od pacientů za doplatky a volný prodej, což byl roční pokles o 2,9 %.

Podíl plateb od zdravotních pojišťoven na tržbách průměrné ústavní lékárny v roce 2013 činil 30,8 %, zatímco podíl plateb od poskytovatelů zdravotních služeb činil 63,6 % a podíl tržeb z doplatků k receptům a poukazům spolu s volným prodejem jen 5,2 %. U lékáren základního typu byl průměrný podíl plateb od zdravotních pojišťoven 59,6 %, průměrný podíl plateb od poskytovatelů zdravotních služeb 6,7 % a tržby přímo od pacientů za doplatky a volný prodej 32,0 %.

Doplňující informace

Na 1 recept připadla v roce 2013 v průměru léčiva v hodnotě 620 Kč. Přitom hodnota léků na 1 recept v klasické lékárně byla v průměru 567 Kč, zatímco průměrná hodnota léčiv na 1 recept v ústavní lékárně byla 1 153 Kč. Toto vyplývá z částečně odlišného sortimentu léků v ústavních (nemocničních) lékárnách, který zahrnuje i speciální nákladné léky. Jednomu poukazu na zdravotnické prostředky odpovídala hodnota 1 115 Kč. Doplatek pacienta na 1 recept v roce 2013 byl v průměru cca 126 Kč, na 1 poukaz cca 42 Kč. Na 1 obyvatele ČR připadla za rok 2013 průměrná úhrada v lékárně 843 Kč za doplatky na recept/poukaz a 780 Kč za volně prodejné léky nebo zdravotnické prostředky. Na jednu lékárnu připadalo v roce 2013 v průměru cca 3 759 obyvatel.

1. Výkony zařízení lékárenské péče celkem v letech 2010–2013

Rok

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2012
%

Index
2013/2010
%

recepty celkem v ks

73 463 532

73 895 742

69 667 726

68 946 586

98,96

93,85

z toho recepty na zdrav. pojišťovnu

64 173 224

64 907 468

60 079 263

59 134 368

98,43

92,15

poukazy na zdrav. prostředky celkem v ks

3 302 464

3 291 575

3 279 791

3 303 562

100,72

100,03

tržby za léčiva celkem tis. Kč

63 197 027

63 961 033

66 857 520

65 528 470

98,01

103,69

tržby za zdrav. prostředky celkem tis. Kč

8 007 622

8 331 933

8 725 548

8 382 814

96,07

104,69

tržby léčiva a zdrav. prostředky
celkem tis. Kč

71 204 649

72 292 966

75 583 068

73 911 284

97,79

103,80

v tom: tržby od ZPoj za léčiva v tis. Kč

33 752 703

33 987 000

35 666 759

34 014 110

95,37

100,77

tržby od ZPoj za zdrav.
prostředky v tis. Kč

3 429 286

3 565 046

3 553 549

3 544 339

99,74

103,36

doplatky pacientů za recepty
v tis. Kč

8 981 227

9 122 495

9 479 277

8 719 319

91,98

97,08

doplatky pacientů za poukazy
v tis. Kč

130 016

138 685

197 567

140 038

70,88

107,71

volný prodej léčiv v tis. Kč

6 928 208

7 091 629

7 283 330

7 623 790

104,67

110,04

volný prodej zdrav. prostř. v tis. Kč

554 715

572 151

581 200

575 690

99,05

103,78

tržby od ZZ tis. Kč

16 435 078

16 785 695

17 837 191

18 257 665

102,36

111,09

z toho za léčiva tis. Kč

12 660 712

12 841 099

13 566 972

14 247 554

105,02

112,53

zdrav. prostř. tis. Kč

3 774 366

3 944 596

4 270 219

4 010 111

93,91

106,25

tržby od ostatních odběratelů
za léčiva a zdrav. prostř. tis. Kč

993 416

1 030 265

984 395

1 036 333

105,28

104,32

farmaceuti (přepočtený počet) 1)

5 803

5 904

6 028

6 148

x

x

farm. asistenti (přepočtený počet) 1)

4 793

4 780

4 935

4 824

x

x

počet hodnocených jednotek
s odevzdaným výkazem (lékárny
i výdejny zdrav. prostředků)

2 491

2 574

2 640

2 678

x

x

1) Průměrný roční přepočtený počet

ZPoj – zdravotní pojišťovny

ZZ – poskytovatelé zdravotních služeb

Zdroj: ÚZIS ČR

 

2. Výkony na 1 lékárnu základního typu v letech 2010–2013

Rok

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2012
v %

Index
2013/2010
v %

recepty ks

29 446

28 784

26 372

25 778

97,75

87,54

z toho recepty na zdrav.pojišťovnu

26 562

25 994

22 618

21 992

97,23

82,79

poukazy ks

739

726

703

676

96,16

91,47

žádanky na léčiva od ZZ ks

165

160

149

133

89,26

80,61

objednávky na léčiva
od ostat. odběratelů ks

80

79

83

94

113,25

117,50

žádanky na zdrav. prostředky od ZZ ks

14

13

13

11

84,62

78,57

žádanky na zdrav. prostředky
od ostatních odběratelů ks

5

5

5

6

120,00

120,00

tržby za léčiva celkem v tis. Kč

19 960

19 785

20 110

19 271

95,83

96,55

tržby za zdrav.prostředky celkem v tis. Kč

884

918

958

902

94,15

102,04

tržby léčiva + zdrav. prostředky
celkem tis. Kč

20 844

20 703

21 068

20 173

95,75

96,78

v tom tržby od ZPoj za léčiva tis. Kč

11 670

11 603

11 909

11 326

95,10

97,05

tržby od ZPoj za zdrav. prostředky tis. Kč

668

689

731

697

95,35

104,34

doplatky pacientů za recepty v tis. Kč

3 605

3 557

3 621

3 282

90,64

91,04

doplatky pacientů za poukazy v tis. Kč

33

34

33

33

100,00

100,00

volný prodej léků v tis. Kč

2 942

2 911

2 904

2 998

103,24

101,90

volný prodej zdrav. prostředků v tis. Kč

149

149

147

142

96,60

95,30

tržby od ZZ  za léky v tis. Kč

1 396

1 366

1 363

1 329

97,51

95,20

od ZZ za  zdrav. prostředky tis. Kč

25

33

32

15

46,88

60,00

tržby od ostatních odběratelů tis. Kč

362

362

328

351

107,01

96,96

z toho za léčiva tis. Kč

347

348

312

337

108,01

97,12

farmaceuti (přepočtený počet) 1)

2,30

2,26

2,24

2,25

x

x

farm. asistenti (přepočtený počet) 1)

1,74

1,67

1,68

1,62

x

x

počet hodnocených lékáren
s odevzdaným výkazem

2 254

2 331

2 393

2 427

x

x

1) Průměrný roční přepočtený počet

ZPoj – zdravotní pojišťovny

ZZ –  poskytovatelé zdravotních služeb

Zdroj: ÚZIS ČR

3. Výkony na 1 ústavní (nemocniční) lékárnu v letech 2010–2013

Rok

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2012
%

Index
2013/2010
%

recepty celkem ks

69 316

64 289

60 240

59 529

98,82

85,88

z toho recepty na pojišťovnu

64 198

59 861

54 898

53 816

98,03

83,83

poukazy ks

5 153

5 290

5 671

6 190

109,15

120,12

žádanky na léčiva od ZZ ks

13 624

12 884

12 732

13 108

102,95

96,21

objednávky na léčiva
od ostatních odběratelů ks

174

338

358

360

100,56

206,90

žádanky na zdrav. prostředky od ZZ ks

3 659

4 315

3 548

3 445

97,10

94,15

žádanky na zdrav. prostředky
od ostatních odběratelů ks

24

34

36

41

113,89

170,83

tržby za léky celkem tis. Kč

182 149

172 838

175 939

178 051

101,20

97,75

tržby za zdrav. prostředky celkem tis. Kč

36 627

38 413

40 989

39 792

97,08

108,64

tržby léčiva + zdrav. prostředky
celkem tis. Kč

218 776

211 251

216 928

217 843

100,42

99,57

v tom tržby od ZPoj za léčiva tis. Kč

74 182

66 857

66 995

61 570

91,90

83,00

tržby od ZPoj za zdrav. prostředky tis. Kč

3 988

4 519

4 917

5 406

109,95

135,56

doplatky pacientů za recepty tis. Kč

8 485

7 979

7 497

7 072

94,33

83,35

doplatky pacientů za poukazy tis. Kč

217

206

308

240

77,92

110,60

volný prodej léků tis. Kč

2 910

2 913

3 096

3 257

105,20

111,92

volný prodej zdrav. prostředků tis. Kč

582

554

607

600

98,85

103,09

tržby od ZZ za léky tis. Kč

95 614

94 003

97 232

105 084

108,08

109,90

od ZZ za zdrav.prostředky tis. Kč

31 784

33 026

35 047

33 446

95,43

105,23

tržby od ostatních odběratelů tis. Kč

1 015

1 193

1 229

1 168

95,04

115,07

z toho za léčiva tis. Kč

959

1 086

1 120

1 068

95,36

111,37

farmaceuti (přepočtený počet) 1)

6,11

6,08

6,28

6,42

x

x

farm. asistenti (přepočtený počet) 1)

7,65

7,50

7,51

7,60

x

x

počet hodnocených lékáren
s odevzdaným výkazem

95

98

101

100

x

x

1) Průměrný roční přepočtený počet

ZPoj – zdravotní pojišťovny

ZZ – poskytovatelé zdravotních služeb

Zdroj: ÚZIS ČR

4. Průměrná tržba na 1 doklad v Kč a počet dokladů na 1 obyvatele v lékárenské péči v letech 2010–2013, tržby na 1 farmaceuta

Doklad

2010

2011

2012

2013

Index
2013/2010
(2010 = 100

na 1 recept hodnota léků v lékárenské
péči celkem v Kč

582

583

648

620

107

na 1 recept hodnota léků v Kč
v lékárně základního typu

519

527

589

567

109

na 1 recept hodnota léků v Kč v ústavní lékárně

1 188

1 160

1 237

1 153

97

na 1 poukaz hodnota zdrav. prostředků
v lékárenské péči celkem v Kč

1 078

1 125

1 144

1 115

103

na 1 žádanku od ZZ na léčiva v lékárenské péči
celkem hodnota v Kč

7 380

7 611

8 015

8 457

115

na 1 žádanku od ZZ na léčiva hodnota léků
v lékárně základního typu

8 463

8 561

9 179

10 017

118

na 1 žádanku od ZZ na léčiva hodnota léků
v ústavní lékárně

7 018

7 296

7 637

8 017

114

na 1 žádanku od ZZ na zdrav. prostředky
v lékárenské péči celkem hodnota v Kč

9 242

8 277

10 351

9 930

107

na 1 žádanku od ZZ na zdrav. prostředky
hodnota v lékárně základního typu

1 469

2 612

2 480

1 410

96

na 1 žádanku od ZZ na zdrav. prostředky
hodnota v ústavní lékárně

8 685

7 653

9 877

9 709

112

na 1 objednávku léčiv v lékárenské
péči celkem hodnota v Kč

4 460

4 241

3 677

3 493

78

průměrná úhrada pacienta na 1 recept v Kč

122

123

136

126

103

průměrná úhrada pacienta na 1 poukaz v Kč

39

42

60

42

108

průměrná úhrada na recepty a poukazy
na 1 obyvatele za rok v Kč

866

882

921

843

97

volný prodej léčiv/zdrav. prostředků
na 1 obyvatele za rok v Kč

711

730

748

780

110

průměrný počet receptů na 1 obyvatele za rok v ks

6,99

7,04

6,63

6,56

94

průměrný počet poukazů
na 1 obyvatele za rok v ks

0,31

0,31

0,31

0,31

100

průměrné celkové tržby na 1 farmaceuta
v lékárenství celkem v tis. Kč

12 270

12 245

12 539

12 020

98

průměrné celkové tržby na 1 farmaceuta
v lékárně základního typu v tis. Kč

9 069

9 162

9 413

8 962

99

průměrné celkové tržby na 1 farmaceuta
v ústavní lékárně v tis.Kč

35 834

34 742

34 537

33 909

95

ZZ – poskytovatelé zdravotních služeb

Zdroj: ÚZIS ČR

5.a, 5.b Lékárny základního typu – počty receptů a tržby za rok 2013

Počet receptů v kusech za rok

Počet lékáren

Tržby k receptům
v mil. Kč za rok 1)

Počet lékáren

0–10 000

751

0–5

567

10 001–20 000

745

5–10

665

20 001–30 000

381

10–15

406

30 001–40 000

211

15–20

245

40 001–50 000

103

20–30

252

50 001–60 000

83

30–40

118

60 001–80 000

83

40–50

79

80 001–100 000

47

50–60

39

100 001–150 000

17

60–80

29

150 001–200 000

4

80-100

8

200 001 a více

1

100+

8

Celkem ČR

2 426

Celkem ČR

2 416

1) Tržby od zdravotních pojišťoven za recepty a doplatky pacientů k receptům včetně léků plně hrazených pacienty.

Zdroj: ÚZIS ČR podle odevzdaných statistických výkazů A (MZ) 1-01 lékáren základního typu které uvedené výkony vykázaly.

6. Průměrné výkony na 1 lékárnu základního typu za rok 2013 kraje + ČR celkem *)

Kraj

Hl.m.
Praha

Středo-
český

Jiho-
český

Plzeňský

Karlo-
varský

Ústecký

Libe-
recký

Králo-
véhr.

Pardu-
bický

Vyso-
čina

Jihomo-
ravský

Olo-
moucký

Zlínský

Morav-
skosl.

ČR
celkem

recepty celkem ks

27 365

27 015

27 304

24 528

23 302

24 654

24 553

24 221

23 735

28 623

24 105

26 801

26 936

25 844

25 778

poukazy  ks

624

755

626

755

327

682

967

986

613

660

597

571

705

637

676

žádanky na léčiva od ZZ ks

93

168

120

68

82

125

53

89

191

73

110

206

178

206

133

objednávky na léčiva od ostat. odběratelů ks

97

71

82

114

111

57

55

249

80

72

99

58

63

101

94

žádanky/objednávky
na zdrav. prostř. ks celkem

13

12

19

15

16

16

15

30

16

16

14

14

31

13

16

tržby léčiva + zdrav. prostř. celkem tis. Kč

26 401

20 616

18 926

18 382

18 309

18 856

18 755

18 831

19 199

19 586

17 660

19 615

20 593

20 686

20 173

v tom: tržby od ZPoj za léčiva tis. Kč

12 481

11 477

11 365

10 611

9 991

10 978

10 102

10 716

12 148

12 232

9 963

11 449

11 727

12 002

11 326

tržby od ZPoj za zdrav. prostř. tis. Kč

670

622

473

771

341

1 139

1 013

1 233

559

648

547

519

768

585

697

doplatky pacientů a volný prodej tis. Kč

8 665

7 103

6 568

6 292

6 772

5 876

6 094

5 215

5 636

6 353

6 166

5 951

6 070

5 824

6 455

tržby od ZZ tis. Kč

4 031

1 177

412

260

550

669

398

865

766

218

668

1 132

1 660

2 077

1 345

tržby od ostat. odběratelů tis. Kč

554

237

107

447

655

195

340

802

89

135

316

564

368

198

351

farmaceuti (průměrný roční přepočtený počet)

2,47

2,09

2,05

2,00

1,82

1,75

2,06

2,43

2,30

2,34

2,54

2,37

2,49

2,23

2,25

farm. asistenti (průměrný roční přepočtený počet)

2,05

1,76

1,48

1,56

1,71

1,91

1,36

1,22

1,35

1,74

1,59

1,39

1,45

1,57

1,62

počet hodnocených lékáren
s odevzdaným výkazem

306

236

129

122

78

182

102

151

133

109

295

156

137

291

2 427

*) Včetně odloučeních odd. výdeje léčiv, dle odevzdaných výkazů

ZZ – poskytovatelé zdravotních služeb

ZPoj – zdravotní pojišťovny

Zdroj: ÚZIS ČR

Lékárny - počty přijatých receptů celkem v tis. ks

Lékárny - tržby za léky celkem a úhrady ZPoj za léčiva v mil. Kč

Lékárny - doplatky pacientů a volný prodej v mil. Kč

Lékárny - tržby od poskytovatelů zdravotních služeb (ZZ) v mil Kč

Průměrné tržby ústavní lékárny v tis. Kč za rok 2013

Průměrné tržby lékárny základního typu v tis. Kčza rok 2013

Lékárny celkem podle tržeb k receptům v mil. Kč(od zdravotních pojišťoven az do

Lékárny celkem podle počtu přijatých receptů za rok 2013

Ústavní lékárna versus lékárna základního typu

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706