Číslo:
28/14
Region:
Česká republika
Rok:
2014

(0.81 MB)

Souhrn:

Počet ambulantních psychiatrických ošetření-vyšetření vzrostl oproti předchozímu roku o více než 2 % (tj. na 2 896 558 vyšetření). Nárůst byl zaznamenán také u počtu pacientů (o téměř 4 %). Celkově bylo v roce 2013 ošetřeno 603 205 pacientů, psychiatrickou péči vyhledávaly častěji ženy. Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie přináší také údaje o struktuře prvních ošetření v ambulantních psychiatrických zařízeních, mírách incidence a prevalence vybraných skupin psychiatrických diagnóz a jejich regionální diferenciaci.

Aktuální informace o činnosti oboru psychiatrie čerpá z údajů pravidelného ročního sběru dat v rámci Programu statistických zjišťování NZIS, konkrétně z ročního výkazu o činnosti zdravotnických zařízení pro obor psychiatrie. Tento výkaz vyplňují každoročně všechna ambulantní pracoviště psychiatrie, ambulantní pracoviště AT, sexuologie, gerontopsychiatrie (včetně ambulantních částí nemocnic), zařízení poskytující parciální hospitalizaci (stacionáře), zařízení krizové intervence, pracoviště drogové závislosti, ambulantní pracoviště psychiatrických léčeben a zařízení pro léčbu drogových závislostí. Vyplňování se týká všech zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich zřizovatele.

Počet a personální vybavení psychiatrických ambulancí

Také v roce 2013 vzrostl počet registrovaných ambulantních oddělení a pracovišť psychiatrie v České republice, a to o 20 zařízení na 873 zařízení, ve kterých bylo evidováno 808,12 lékařů a 424,29 zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí. Výkaz vyplnilo 803 z těchto oddělení a pracovišť, tj. o 1 zařízení méně než v předchozím roce. Návratnost byla 92 %, přibližně stejná jako v předchozích letech.

Vzhledem k poměrně vysoké a stabilní návratnosti výkazů o činnosti oboru je v následujícím textu popsána činnost právě těchto 803 zařízení.

Vykázanou činnost na odděleních a pracovištích psychiatrie zajišťovalo v roce 2013 celkem 1 299,95 odborných pracovníků (průměrný roční přepočtený počet pracovníků včetně smluvních pracovníků). Z tohoto celkového počtu těchto pracovníků bylo 774,71 lékařů, z nich 733,31 mělo specializaci v oboru psychiatrie. Počet zdravotnických pracovníků nelékařů s odbornou způsobilostí (ZPBD) činil 415,98 úvazku, psychologů 67,42 úvazku a ostatních odborných pracovníků 41,84 úvazku. Od roku 2010 se sleduje také počet adiktologů (nelékařský zdravotnický pracovník, který vykonává preventivní, léčebnou a rehabilitační péči o osoby závislé na návykových látkách), na které v roce 2013 připadlo 13,40 úvazku.

Činnost psychiatrických ambulancí

Celkem bylo na odděleních a pracovištích psychiatrie v roce 2013 provedeno 2 896 tisíc vyšetření-ošetření. Proti předchozímu roku došlo k nárůstu o více než 2 % (o 62 614 vyšetření více). Ve sledovaném roce bylo ošetřeno 603 205 pacientů a proti předešlému roku došlo k jejich nárůstu, a to o více než 4 % (o 24 792 pacientů).

Stejně jako v předešlých letech i v roce 2013 vyhledaly psychiatrickou péči častěji ženy než muži. Jejich podíl na celkovém počtu vyšetření i na počtu pacientů je dlouhodobě přibližně 60 %.

Nejčastějšími diagnózami, pro které byli ošetřeni pacienti v psychiatrických ordinacích, byly stejně jako v předešlých letech neurotické poruchy (40 % z celkového počtu léčených pacientů) a afektivní poruchy (19 %). Dalšími častými poruchami, které byly u pacientů diagnostikovány, byly poruchy vyvolané návykovými látkami a schizofrenie, i když jejich výskyt byl v porovnání s předchozími skupinami diagnóz nižší (obě skupiny diagnóz cca 8 %).

Od roku 2011 se samostatně sledují demence u Alzheimerovy nemoci (dg. F00) a ostatní demence (dg. F01–F03). V souvislosti s demencí u Alzheimerovy nemoci bylo léčeno celkem 16 049 pacientů, tj. o 5 % více než v roce 2012 (o 697 pacientů). Pacientů léčených pro ostatní demence bylo 21 132, téměř stejně jako v roce 2012. Nově je také sledována diagnóza F50 – poruchy příjmu potravy, pro kterou bylo léčeno celkem 3 824 pacientů, dále počet pacientů, u kterých bylo zaznamenáno sebepoškození (3 089 pacientů) a počet pacientů v substituční léčbě závislosti na opiátech/opioidech (1 991 pacientů).

Proti předchozímu roku došlo u většiny sledovaných skupin diagnóz k nárůstu počtu pacientů. Nejvíce vzrostl počet pacientů léčených pro neurotické poruchy (o 5 %), pro schizofrenii, afektivní poruchy a vývojové poruchy v dětství a adolescenci (všechny o necelá 4 %). Pouze u poruch vyvolaných ostatními psychoaktivními látkami došlo k poklesu počtu pacientů, a to o téměř 4 %.

Na 10 000 obyvatel ČR připadlo 573,80 pacientů léčených v psychiatrických ambulancích. Nejvyšší byl tento ukazatel v Praze, a to 955,55 pacientů na 10 000 obyvatel kraje, a v Olomouckém kraji (684,21 pacientů). Hluboko pod celorepublikovým průměrem byl tento ukazatel v Karlovarském kraji (400,72 pacientů na 10 tisíc obyvatel kraje) a ve Středočeském kraji (434,91 pacientů). Je nutné upozornit, že pacienti jsou sledováni podle sídla zdravotnického zařízení, nikoli podle trvalého bydliště.

Z porovnání počtu pacientů v jednotlivých skupinách psychiatrických diagnóz podle pohlaví je zřejmé, že se ženy častěji potýkají s afektivními, neurotickými a organickými duševními poruchami, na kterých se podílejí od 64 % do 69 % z celkového počtu pacientů, a schizofrenií (téměř 54 %). Největší podíl žen byl u diagnózy F50 (poruchy příjmu potravy), ve které tvořily 91 % z léčených pacientů pro tuto diagnózu. Muži jsou výrazně častěji ošetřování v souvislosti se sexuálními poruchami/deviacemi, s poruchami vyvolanými alkoholem a ostatními psychoaktivními látkami a s vývojovými poruchami v dětství a adolescenci. Významný podíl měli muži také u diagnózy patologické hráčství (87 % z 1 239 pacientů) a sexuální dysfunkce (téměř 76 % z 11 124 pacientů).

I přesto, že osoby do 20 let tvořily v roce 2013 pětinu z celkového počtu obyvatel ČR, byl jejich podíl u vybraných skupin diagnóz do 10 % z celkového počtu pacientů. Větší podíl těchto dětí a mladistvých byl, kromě vývojových poruch v dětství a adolescenci, pouze u mentálních retardací, a to téměř 21 % z celkového počtu pacientů s touto diagnózou, u neurčené duševní poruchy, kde pacienti ve věkové skupině 0–19 let tvořili 14 % z celkového počtu pacientů.

U dětí ve věku 0–14 let byly nejčastější diagnózou vývojové poruchy v dětství a adoles­cenci, mentální retardace a sexuální poruchy, pro které se léčilo dohromady více než 90 % z celkového počtu pacientů této věkové kategorie.

Počty pacientů podle pohlaví, věkových skupin a vybraných diagnóz v roce 2013

Vybrané diagnózy

Počet
pacientů
celkem

z toho

Počet nově
zjištěných
onemocnění

ženy

0–14 let

15–19 let

20 let a více

organické duševní poruchy
(F00–F09)

67 184

42 631

105

167

66 912

18 030

z toho demence u Alzheimerovy
nemoci (F00)

16 049

10 618

2

16 047

4 220

ostatní demence (F01–F03)

21 132

13 725

11

14

21 107

5 842

poruchy vyvolané alkoholem (F10)

26 459

9 651

20

359

26 080

6 546

poruchy vyvolané ostatními
psychoaktivními látkami (F11–F19)

17 351

6 419

69

1 510

15 772

3 609

schizofrenie (F20–F29)

48 603

26 221

60

884

47 659

5 184

afektivní poruchy (F30–F39)

111 127

75 996

381

2 082

108 664

18 897

neurotické poruchy (F40–F48,
F50–F59)

234 648

158 769

4 038

8 199

222 411

55 702

z toho poruchy příjmu potravy (F50)

3 824

3 492

272

1 115

2 437

1 364

sexuální dysfunkce (F52)

11 124

2 689

5

506

10 613

3 928

poruchy osobnosti (F60–F63,
F68–F69)

27 345

13 124

124

1 329

25 892

6 300

z toho patologické hráčství (F63.0)

1 429

190

4

55

1 370

544

sexuální poruchy/deviace
(F64–F66)

4 974

879

102

408

4 464

506

mentální retardace (F70–F79)

21 009

8 972

2 518

1 927

16 564

2 827

vývojové poruchy v dětství
a adolescenci (F80–F98)

30 157

8 582

23 073

7 084

x

7 472

neurčená duševní porucha (F99)

1 260

612

72

110

1 078

638

neplodnost (N46,N97)

1 649

319

1

46

1 602

1 015

vývojové poruchy mužských
pohlavních orgánů (Q53–Q55)

81

x

2

79

25

Počet pacientů podle vybraných psychiatrických diagnóz a pohlaví v roce 2013

Kraj

Organické
duševní
poruchy

 

F00–F09

Poruchy
vyvolané
alkoholem

 

F10

Poruchy
vyvol. ostat.
psychoaktiv.
látkami
F11–F19

Schizofrenie

 

F20–F29

Afektivní
poruchy

 

F30–F39

Neurotické
poruchy

 

F40–F48
F50–F59

Poruchy
osobnosti

 

F60–F63
F68–F69

Sexuální
poruchy

 

F64–F66

Mentální
retardace

 

F70–F79

Vývojové
poruchy
v dětství
a adolescenci
F80–F98

Neurčená
duševní
porucha

 

F99

muži

Hl. m. Praha

3 789

2 746

3 027

3 426

8 287

17 002

3 225

873

798

3 150

112

Středočeský

2 587

904

1 027

1 761

3 004

5 993

910

109

1 205

1 089

14

Jihočeský

1 042

591

362

1 048

1 705

3 999

699

85

625

1 329

1

Plzeňský

1 185

891

994

1 199

2 217

4 136

862

61

819

1 102

100

Karlovarský

490

226

270

424

817

1 108

313

18

294

629

50

Ústecký

1 742

702

1 059

1 715

2 749

4 721

1 231

83

1 390

2 134

60

Liberecký

511

670

384

831

1 240

2 848

500

84

388

898

12

Královéhradecký

1 061

902

375

1 006

1 342

4 865

1 012

139

756

1 406

17

Pardubický

1 627

762

178

1 241

1 493

2 741

587

20

734

655

44

Vysočina

1 064

879

269

918

2 095

2 498

476

87

575

729

9

Jihomoravský

2 634

2 027

848

2 858

3 937

10 743

1 602

2 173

1 218

2 310

34

Olomoucký

1 474

1 841

1 120

1 431

2 508

5 861

1 122

184

1 065

1 438

169

Zlínský

1 379

1 342

179

1 367

1 417

2 774

476

11

748

1 327

6

Moravskoslezský

3 968

2 325

840

3 157

2 320

6 590

1 206

168

1 422

3 379

20

ČR

24 553

16 808

10 932

22 382

35 131

75 879

14 221

4 095

12 037

21 575

648

Počet pacientů podle vybraných psychiatrických diagnóz a pohlaví v roce 2013

Kraj

Organické
duševní
poruchy

 

F00–F09

Poruchy
vyvolané
alkoholem

 

F10

Poruchy
vyvol. ostat.
psychoaktiv.
látkami
F11–F19

Schizofrenie

 

F20–F29

Afektivní
poruchy

 

F30–F39

Neurotické
poruchy

 

F40–F48
F50–F59

Poruchy
osobnosti

 

F60–F63
F68–F69

Sexuální
poruchy

 

F64–F66

Mentální
retardace

 

F70–F79

Vývojové
poruchy
v dětství
a adolescenci
F80–F98

Neurčená
duševní
porucha

 

F99

ženy

Hl. m. Praha

5 711

2 022

1 891

4 134

16 563

31 277

3 529

547

499

1 211

148

Středočeský

4 613

582

558

2 240

7 082

14 304

1 002

27

1 025

413

22

Jihočeský

2 352

339

237

1 373

4 126

8 897

772

12

522

630

2

Plzeňský

2 042

424

345

1 263

4 078

8 649

650

8

341

367

151

Karlovarský

949

149

118

536

1 961

2 851

486

1

356

225

7

Ústecký

3 248

432

514

2 188

5 458

10 589

1 032

23

962

853

66

Liberecký

980

417

203

1 135

2 797

6 506

515

58

365

678

15

Královéhradecký

1 858

574

209

1 087

2 978

10 166

693

27

617

818

15

Pardubický

2 544

386

91

1 309

3 748

6 913

540

532

262

46

Vysočina

2 180

408

397

1 013

4 810

5 534

409

384

312

4

Jihomoravský

5 021

1 076

525

3 303

8 262

20 404

1 228

58

928

857

11

Olomoucký

2 592

868

809

2 049

5 382

11 185

924

69

704

595

95

Zlínský

2 231

705

93

1 573

3 119

6 721

405

1

618

458

9

Moravskoslezský

6 310

1 269

429

3 018

5 632

14 773

939

48

1 119

903

21

ČR

42 631

9 651

6 419

26 221

75 996

158 769

13 124

879

8 972

8 582

612

Počet pacientů podle vybraných psychiatrických diagnóz a pohlaví v roce 2013

Kraj

Organické
duševní
poruchy

 

F00–F09

Poruchy
vyvolané
alkoholem

 

F10

Poruchy
vyvol. ostat.
psychoaktiv.
látkami
F11–F19

Schizofrenie

 

F20–F29

Afektivní
poruchy

 

F30–F39

Neurotické
poruchy

 

F40–F48
F50–F59

Poruchy
osobnosti

 

F60–F63
F68–F69

Sexuální
poruchy

 

F64–F66

Mentální
retardace

 

F70–F79

Vývojové
poruchy
v dětství
a adolescenci
F80–F98

Neurčená
duševní
porucha

 

F99

celkem

Hl. m. Praha

9 500

4 768

4 918

7 560

24 850

48 279

6 754

1 420

1 297

4 361

260

Středočeský

7 200

1 486

1 585

4 001

10 086

20 297

1 912

136

2 230

1 502

36

Jihočeský

3 394

930

599

2 421

5 831

12 896

1 471

97

1 147

1 959

3

Plzeňský

3 227

1 315

1 339

2 462

6 295

12 785

1 512

69

1 160

1 469

251

Karlovarský

1 439

375

388

960

2 778

3 959

799

19

650

854

57

Ústecký

4 990

1 134

1 573

3 903

8 207

15 310

2 263

106

2 352

2 987

126

Liberecký

1 491

1 087

587

1 966

4 037

9 354

1 015

142

753

1 576

27

Královéhradecký

2 919

1 476

584

2 093

4 320

15 031

1 705

166

1 373

2 224

32

Pardubický

4 171

1 148

269

2 550

5 241

9 654

1 127

20

1 266

917

90

Vysočina

3 244

1 287

666

1 931

6 905

8 032

885

87

959

1 041

13

Jihomoravský

7 655

3 103

1 373

6 161

12 199

31 147

2 830

2 231

2 146

3 167

45

Olomoucký

4 066

2 709

1 929

3 480

7 890

17 046

2 046

253

1 769

2 033

264

Zlínský

3 610

2 047

272

2 940

4 536

9 495

881

12

1 366

1 785

15

Moravskoslezský

10 278

3 594

1 269

6 175

7 952

21 363

2 145

216

2 541

4 282

41

ČR

67 184

26 459

17 351

48 603

111 127

234 648

27 345

4 974

21 009

30 157

1 260

Míra incidence u vybraných psychiatrických diagnóz v roce 2013

Kraj

Organické
duševní
poruchy

 

F00–F09

Poruchy
vyvolané
alkoholem

 

F10

Poruchy
vyvol. ostat.
psychoaktiv.
látkami
F11–F19

Schizofrenie

 

F20–F29

Afektivní
poruchy

 

F30–F39

Neurotické
poruchy

 

F40–F48
F50–F59

Poruchy
osobnosti

 

F60–F63
F68–F69

Sexuální
poruchy

 

F64–F66

Mentální
retardace

 

F70–F79

Vývojové
poruchy
v dětství
a adolescenci
F80–F98

Neurčená
duševní
porucha

 

F99

počet nově zjištěných onemocnění na 10 000 obyvatel

Hl. m. Praha

24,3

8,1

5,6

7,9

36,5

92,2

12,1

1,9

1,1

7,1

0,4

Středočeský

14,7

2,9

2,0

3,3

15,1

39,1

3,9

0,0

3,8

2,0

0,3

Jihočeský

9,0

4,0

2,6

2,4

8,1

33,0

4,4

0,3

1,6

8,5

0,0

Plzeňský

20,0

8,3

5,0

6,7

20,9

56,8

5,5

0,2

2,9

4,5

2,2

Karlovarský

9,0

3,8

2,3

4,2

19,0

32,7

7,5

0,1

1,9

3,8

0,9

Ústecký

15,3

4,3

4,9

5,2

21,6

51,5

7,5

0,3

4,0

10,8

1,1

Liberecký

8,6

6,2

3,7

2,6

13,6

44,8

4,0

0,3

1,9

7,3

0,1

Královéhradecký

12,5

7,4

2,9

4,7

15,1

57,1

6,6

0,1

3,2

9,7

0,0

Pardubický

21,4

6,6

2,2

5,0

11,2

42,6

5,6

0,2

3,4

8,4

1,1

Vysočina

12,0

4,1

3,3

3,2

17,0

30,6

2,9

0,6

1,9

7,3

0,2

Jihomoravský

19,5

6,7

3,4

6,1

17,7

66,3

5,8

0,4

2,7

7,5

0,2

Olomoucký

17,3

9,1

4,4

4,5

23,5

75,3

9,2

0,9

3,6

10,0

2,6

Zlínský

14,8

7,4

1,2

4,0

12,8

43,7

2,9

0,0

3,3

10,1

0,1

Moravskoslezský

22,9

7,6

3,1

5,3

9,3

37,5

3,7

0,4

2,2

6,2

0,3

ČR

17,2

6,2

3,4

4,9

18,0

53,0

6,0

0,5

2,7

7,1

0,6

Míra prevalence u vybraných psychiatrických diagnóz v roce 2013

Kraj

Organické
duševní
poruchy

 

F00–F09

Poruchy
vyvolané
alkoholem

 

F10

Poruchy
vyvol. ostat.
psychoaktiv.
látkami
F11–F19

Schizofrenie

 

F20–F29

Afektivní
poruchy

 

F30–F39

Neurotické
poruchy

 

F40–F48
F50–F59

Poruchy
osobnosti

 

F60–F63
F68–F69

Sexuální
poruchy

 

F64–F66

Mentální
retardace

 

F70–F79

Vývojové
poruchy
v dětství
a adolescenci
F80–F98

Neurčená
duševní
porucha

 

F99

počet léčených pacientů v daném roce na 10 000 obyvatel

Hl. m. Praha

76,4

38,4

39,6

60,8

199,9

388,3

54,3

11,4

10,4

35,1

2,1

Středočeský

55,3

11,4

12,2

30,7

77,4

155,9

14,7

1,0

17,1

11,5

0,3

Jihočeský

53,3

14,6

9,4

38,0

91,6

202,5

23,1

1,5

18,0

30,8

0,0

Plzeňský

56,3

22,9

23,3

42,9

109,8

222,9

26,4

1,2

20,2

25,6

4,4

Karlovarský

47,9

12,5

12,9

32,0

92,5

131,8

26,6

0,6

21,6

28,4

1,9

Ústecký

60,5

13,7

19,1

47,3

99,5

185,5

27,4

1,3

28,5

36,2

1,5

Liberecký

34,0

24,8

13,4

44,8

92,0

213,3

23,1

3,2

17,2

35,9

0,6

Královéhradecký

52,9

26,7

10,6

37,9

78,3

272,3

30,9

3,0

24,9

40,3

0,6

Pardubický

80,8

22,2

5,2

49,4

101,6

187,1

21,8

0,4

24,5

17,8

1,7

Vysočina

63,6

25,2

13,1

37,8

135,3

157,4

17,3

1,7

18,8

20,4

0,3

Jihomoravský

65,4

26,5

11,7

52,7

104,3

266,2

24,2

19,1

18,3

27,1

0,4

Olomoucký

63,9

42,6

30,3

54,7

124,0

267,9

32,2

4,0

27,8

31,9

4,1

Zlínský

61,6

34,9

4,6

50,1

77,4

161,9

15,0

0,2

23,3

30,4

0,3

Moravskoslezský

84,1

29,4

10,4

50,5

65,1

174,8

17,6

1,8

20,8

35,0

0,3

ČR

63,9

25,2

16,5

46,2

105,7

223,2

26,0

4,7

20,0

28,7

1,2

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706