Nový občanský zákoník  zakotvil nová pravidla náhrady škody a nemateriální újmy. Zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb., o odškodňování bolestného a ztížení společenského uplatnění, a zrušil i pevné částky, stanovené jako náhrada při úmrtí blízké osoby. 

___

___

Pokud jde o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění, v současné době připravil Nejvyšší soud ČR ve spolupráci s lékařskou a právnickou veřejností nezávaznou metodiku k odškodňování újmy na zdraví. V ní zejména ztížení společenského uplatnění představuje využití dokumentu Světové zdravotnické organizace (WHO), kterým je Mezinárodní klasifikace funkcí, schopností disability a zdraví. Mělo by být posouzeno, jakého stupně omezení dosahuje konkrétní poškození zdraví pro člověka, a toto vyjádřeno v procentech, přičemž úplné omezení všech běžných funkcí by rámcově mělo představovat náhradu ve výši přibližně 10 milionů Kč. To je však pouze náhrada za ztížení společenského uplatnění, za prakticky zničený život člověka (vyjádřeno zjednodušeně). Pokud by se na základě posouzení zdravotního stavu poškozeného dospělo k závěru, že je omezen asi o 50 procent ve svých běžných tělesných a duševních funkcích, představovala by náhrada za toto ztížení společenského uplatnění přibližně částku 5 milionů Kč.

Tím však nemusejí být vyčerpány veškeré nároky poškozeného, zejména za zásah do rodinného života, ale ani pokud jde o nároky, které mu budou postupně vznikat v souvislosti s potřebou určitých služeb za situace, kdy  není schopen se sám o sebe postarat a nebude přežívat v ústavním prostředí, ale například v domácím prostředí, přičemž běžné služby (krmení, oblékání, přebalování apod.) budou obstarávat rodinní příslušníci. V takových případech již v současné době činí náhrada ročně okolo 600 až 800 tisíc Kč.

Kromě toho v případě vážné újmy na zdraví předpokládá nový občanský zákoník poskytnutí náhrady nemateriální újmy všem blízkým osobám poškozeného, které právem pociťují jeho zdravotní poškození jako osobní neštěstí. To může být u každého člověka jinak široká a v podstatě zákonem nijak neomezená množina tzv. blízkých osob pociťujících újmu poškozeného jako své osobní neštěstí.

V případě úmrtí blízké osoby má být rovněž poskytnuta náhrada nemateriální újmy v penězích, přičemž nový občanský zákoník opouští pevně stanovené částky tak, jak je stanovil bývalý občanský zákoník, tj. 240 tisíc Kč pro nejbližší osoby (manželka, děti, rodiče), 175 tisíc Kč pro sourozence, a ponechává na zcela volné úvaze soudu, aby posoudil vřelost vztahu zemřelého s jednotlivými blízkými osobami, kterými nemusejí být pouze členové rodiny, ale i další osoby, které pociťují úmrtí svého blízkého jako osobní neštěstí. Jak vysoké částky budou soudy jednotlivým pozůstalým přiznávat, bude věcí vyvíjející se judikatury a těžko to předem předjímat. Správným ošetřením těchto rizik je aktualizace vlastních smluv odpovědnosti, jejich kontrola a dostatečná pojistná částka.

2021 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706