1.3.2018

Představitelé a zástupci České lékárnické komory, provozovatelských organizací, odborných společností, vzdělávacích institucí v lékárenství a spolku Mladí lékárníci vyjadřují tímto memorandem spolupráci na prioritách k zajištění lékárenské péče.
My, níže podepsaní zástupci a představitelé lékárnické obce, provozovatelů lékáren, odborných společností a akademické sféry deklarujeme tímto spolupráci na níže uvedených prioritách. Ty považujeme za klíčové pro další rozvoj oboru lékárenské péče. Naším cílem je vytvořit pro lékárníky podmínky, které zajistí jejich hlubší zapojení do preventivních zdravotnických programů, podpoří využití jejich odborné erudice ke zkvalitnění léčby pacientů a významnější uplatnění v účelné farmakoterapii v oblasti následné zdravotní péče. Naší vizí je maximálně přispět k naplnění zdravotních potřeb obyvatel České republiky.
My, níže podepsaní, se budeme společně podílet na přípravě potřebných legislativních opatření a koordinaci jejich prosazení. Za tímto účelem oslovujeme ministra zdravotnictví, předsedy zdravotních výborů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, ředitele zdravotních pojišťoven a Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Jsme přesvědčeni, že společné řešení uvedených témat představuje cestu ke zkvalitnění lékárenské péče
Ve prospěch obyvatel České republiky.

Společné priority pro zajištění lékárenské péče

●  Změna financování lékárenské péče –  zabezpečující základní funkci lékáren, kterou
je kvalitní a bezpečný výdej léčivých přípravků veřejnosti a soubor činností přispívajících ke správnému zacházení s léčivy. Lékárníci nemohou být dále přetěžováni rozšiřováním administrativních požadavků ze strany státu a Evropské komise a musí mít dostatek času a finančních prostředků nejen na základní výkon profese, ale také na své postgraduální vzdělávání. Lékárníci musí dostat více příležitostí zapojit se do preventivních a screeningových šetření, napomoci se zdravotní edukací obyvatel a věnovat se účelné farmakoterapii v primární, nemocniční a následné péči. Klíčové je zavedení modelu odměňování lékárenské péče, který eliminuje závislost příjmu lékárny na ceně léčivého přípravku, zajistí ekonomicky stabilní prostředí pro provozování lékáren a zároveň bude spravedlivým ohodnocením odborných činností poskytovaných v lékárně. Je nezbytné dopracovat modul ePreskripce a připravit systém sdílení zdravotnických dat.

●   Dostupnost lékárenské péče – pro udržení a rozvoj lékárenské péče je nutné nastavit podmínky pro vytvoření racionální sítě lékáren s ohledem na pevně stanovená geograficko-demografická kritéria. Obdobně jako v řadě EU zemí je potřebné podpořit lékárny ve venkovských regionech.

●     Sjednocení doplatků pro všechny pacienty – chaos v doplatcích na léky hrazené
z veřejného zdravotního pojištění musí být odstraněn a místo něj zaveden evropský systém s přesně definovanými a oddělenými skupinami léků bez doplatku a léků
s doplatky, které budou stejně vysoké ve všech lékárnách. Každá lékárna musí mít dále možnost objednat potřebné léky pro své pacienty. Nesmí nadále docházet k upřednostňování lékáren tak, jak si určují sami někteří výrobci a distributoři léčiv bez ohledu na aktuální potřebu pacientů.

Za Českou lékárnickou komoru PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident
Za Českou farmaceutickou společnost České lékařské společnosti J.E.Purkyně z.s. prof. PharmDr. Martin Doležal , Ph.D, předseda
Za Grémium majitelů lékáren, z.s. Mgr. Marek Hampel, předseda
Za Poskytovatelé lékárenské péče z.s. PharmDr. Jarmila Skopová, předsedkyně
Za Farmaceutickou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové, prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.,MBA, děkan
Za Farmaceutickou fakultu Veterinární a farmaceutické univezity v Brně doc. PharmDr. Ing. Radka Opatřilová, děkanka
Za Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví   MUDr. Antonín Malina Ph.D., MBA, ředitel
Za Mladí lékárníci, o.s. PharmDr. Aleš Novosád, předseda

Příloha: Memorandum o spolupráci-s podpisy

Zdroj: ČLnK

2018 © Portál MediPool provozuje Walpesa s.r.o.

Infolinka MediPool +420 606 607 706