WorthingComputerDoctor

Služba k naplnění zákonných povinností v oblasti elektronické komunikace

Víte, že zákon č. 470/2011 Sb. stanovil povinnost elektronické komunikace pro všechny zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné a ošetřující lékaře včetně zdravotnických zařízení?

Víte, že zákon  187/2006 Sb. o nemocenském pojištění zároveň lékařům stanovuje povinnost zajistit uložení vzniklé a zpracované zdravotnické dokumentace po celou dobu skartační lhůty?

Nechte to na nás!
Máme schopný tým profesionálů, kteří se Vám postarají o naplnění těchto zákonných povinností!

A to není zdaleka vše!

 Poradíme Vám

 • Jak pracovat s elektronickým podpisem a certifikátem
 • Jak zasílat elektronické neschopenky na ČSSZ
 • Jak pracovat s datovou schránkou
 • Jak archivovat dokumenty a využívat možnosti použití elektronických dokumentů při jednání s orgány veřejné moci
 • Při pořizování hardware, software a počítačových sítí

  Zajistíme Vám

 • Naplnění zákonných požadavků pro elektronickou komunikaci a archivaci
 • Komunikaci s portály zdravotních pojišťoven
 • Kvalifikovaný osobní certifikát
 • Osobní anebo firemní elektronický podpis
 • Významnou úsporu finančních nákladů na uložení a archivaci elektronických dokumentů proti autorizované konverzi elektronických dokumentů do listinné podoby
 • Hlídání skartačních dob dle platných zákonů
 • Pouze autorizovaný přístup ke konkrétním dokumentům

  Úsporné balíčky služeb

 • MED-KOM: instalace a uložení kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis a přístup k portálům zdravotních pojišťoven včetně zasílání elektronické neschopenky
 • MED-KOM – OBNOVA: obnova certifikátu a jeho aktualizace ve všech zařízeních a programech
 • ARCHIV PLUS:  pořízení elektronického archívu s možností důvěryhodné archivace TS-ELDAx (SMART TRUST eLECTRONIC ARCHIVE) včetně důvěryhodného elektronického podpisu a dalších modulů usnadňujících komunikaci
 • ARCHIV STANDARD: TS-ELDAx bez důvěryhodného elektronickém podpisu (podpis k dispozici)

Uchovávání elektronických dokumentů se řídí následující legislativou:

o Zákon č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

o Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

o Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

o Národní standard pro uchovávání zdravotnické dokumentace.

o Rozhodnutí Komise č. 2011/130/EU ze dne 25. února 2011, kterým se stanoví minimální

požadavky na přeshraniční zpracování dokumentů elektronicky podepsaných příslušnými

orgány podle směrnice 2006/123/ES Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním

o Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 o

elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na

vnitřním trhu a o zrušení směrnice 1999/93/ES.

Nezávazná poptávka

Nabídka produktů a služeb se řídí Obchodními podmínkami smluvních partnerů.