Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.

Prof. MUDr. Jan Štulík, CSc.
Zdroj foto: PIXEL PROMO

Zakladatel a primář Oddělení spondylochirurgie FN Motol, následně zakladatel a přednosta Kliniky spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol. Byl jmenován profesorem pro obor ortopedie na 1. LF UK, ročně provádí 600 až 650 operací páteře. Je autorem řady odborných publikací a několika unikátních operačních postupů. Za vědeckou a publikační činnost opakovaně získal významná ocenění. Mezi jeho záliby patří cyklistika, je milovníkem rychlých aut, dobrého vína a především vášnivým rybářem. Je ambasadorem českých náramkových hodinek Prim.

Spondylochirurgie – chirurgie páteře

Spondylochirurgie neboli páteřní chirurgie je medicínský operační obor na pomezí ortopedie, neurochirurgie a vzhledem k operačním přístupům i obecné, břišní či hrudní chirurgie. Méně často jsou využívány postupy známé ze stomatochirurgie nebo ORL. Obor se zabývá operační, ale i konzervativní léčbou onemocnění páteře. Spondylochirurgii lze rozdělit podle anatomické lokalizace, podle diagnózy nebo podle typu operačního výkonu. Anatomicky se jedná o horní krční páteř, dolní krční páteř, hrudní a bederní páteř, křížovou kost (sakrum). Podle diagnózy rozeznáváme úrazy, nádory, záněty, deformity, degenerativní onemocnění páteře a systémová onemocnění s propagací do páteře. Z pohledu chirurgického výkonu lze provést prosté dekomprese (uvolnění) měkkých tkání nebo kosti, osteosyntézu (spojení zlomeného obratle), spondylodézu (spojení okolních obratlů) nebo dynamickou stabilizaci (zachovaný pohyb obratlů).

Spondylochirurgie v České Republice

V České Republice má páteřní chirurgie delší tradici, nicméně moderní éra spondylochirurgie u nás i ve světě začala na počátku 90. let 20. století. Několik vedoucích pracovišť z oborů ortopedie, neurochirurgie a traumatologie založilo v roce 1999 Českou spondylochirurgickou společnost (ČSCHS), která je od té doby odborným garantem nově vzniklého oboru. V roce 2001 byla ustanovena databáze operačních výkonů na jejímž základě máme k dispozici velmi přesné informace o kvantitě a kvalitě páteřních operačních výkonů v ČR. V současné době do databáze přispívá dvacet pět pracovišť. Na základě databáze je rovněž vytvořen rating pracovišť využívaný pro jednání navenek (pojišťovny, MZ ČR atd.). Společnost organizuje jednou ročně národní kongres a schůzi členské základny, která je nejvyšším orgánem ČSCHS. V současné době probíhají intenzivní jednání s Ministerstvem zdravotnictví ČR o vzniku samostatného nástavbového oboru spondylochirurgie a o jeho platformě ve vzdělávacím postgraduálním procesu.

FN Motol
Zdroj: FN Motol

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol

Klinika spondylochirurgie byla ustanovena 1. 1. 2016 jako společné pracoviště 1. LF UK a FN Motol na základech Oddělení spondylochirurgie FN Motol. Samostatné Oddělení spondylochirurgie založené v roce 2002 se postupně zařadilo mezi přední spondylochirurgická centra v České republice. V mnoha aspektech, jako jsou počet, spektrum a závažnost výkonů, je v současné době na prvním místě v ČR. Již několik let je na pracovišti prováděno ročně 1300-1400 operačních výkonů na páteři ve všech věkových kategoriích včetně nejmenších dětí (akutní zlomeniny páteře a řešení jejich následků, nádory primární a sekundární, degenerativní postižení, zánětlivá onemocnění, vrozené a získané deformity páteře). Podle databáze spondylochirurgických výkonů ČSCHS bylo pracoviště hodnoceno nejvyšším počtem bodů v klasifikaci tuzemských center. Motolská klinika ošetřuje až 25 % všech operovaných úrazů páteře v ČR, dále je zaměřená na léčbu primárních nádorů páteře u dětí a dospělých, deformity páteře u dětí a dospělých a chirurgii kraniocervikálního přechodu. V oblasti rozsáhlých resekcí tumorů pracoviště vypracovalo, vyzkoušelo a publikovalo nové operační techniky všeobecně přijaté u nás i v zahraničí. Klinika spondylochirurgie převzala veškeré aktivity Oddělení spondylochirurgiea v roce 2016 získala FN Motol v zastoupení kliniky statut prvního akreditovaného pracoviště v oboru spondylochirurgie v ČR.

Pedagogická činnost

Od roku 2007 bylo Oddělení spondylochirurgie FN Motol z hlediska výuky součástí III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol. Klinika se v současné době věnuje především výuce studentů 4. a 6. ročníku 1. LF UK a postgraduálnímu vzdělávání tuzemských i zahraničních lékařů v oboru spondylochirurgie. Pregraduální výuka spondylochirurgie je rozdělena do tří hlavních částí: povinná ortopedická část ve 4. ročníku, povinná chirurgická část v 6. ročníku, povinně volitelný předmět „Základy spondylochirurgie“ v 5. a 6. ročníku. Dále je spondylochirurgie součástí povinně volitelného kurzu „Anatomie a chirurgie končetinových kloubů“ ve 3. a 4. ročníku. Postgraduální výuka spondylochirurgie je rozdělena do čtyř částí: postgraduální výuka ve spondylochirurgii jako příprava k nástavbové atestaci (certifikovaný kurz), součást přípravy před atestací z ortopedie, součást přípravy před atestací z traumatologie, zahraniční postgraduální studenti (AOSpine, AesculapAcademy atd.). Klinika dlouhodobě připravuje a vede kurzy páteřní chirurgie při výše uvedených vzdělávacích organizacích.

Vědecko-výzkumná činnost

Klinika se intenzivně věnuje vědecko-výzkumné činnosti a publikuje v domácích i mezinárodních časopisech s impakt faktorem (IF). Publikační činnost byla opakovaně ohodnocena významnými cenami (5x Zahradníčkova cena, 2x Chlumského cena). Pracoviště vydalo 4 samostatné monografie a 10 kapitol v tuzemských i zahraničních monografiích. Na poli UK je patrna nejbližší spolupráce s III. chirurgickou klinikou 1. LF UK a Klinikou dětské chirurgie a traumatologie 3. LF UK a FTN, Klinikou pediatrie 2. LF UK a FN Motol, Klinikou dětského a dorostového lékařství 1. LF UK a VFN, Neurocentrem a Traumacentrem KN Liberec, Klinikou dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol. Klinika dlouhodobě spolupracuje s páteřním chirurgickým centrem Royal Derby Hospital v Anglii. Ve vědecko-výzkumné činnosti jsou i nadále prioritou onemocnění horní krční páteře, závažné deformity páteře, pediatrická spondylochirurgie a primární kostní nádory páteře včetně solitárních metastáz. Pracoviště bylo součástí nebo vedlo čtyři grantové projekty.

Léčebně preventivní péče

Klinika spondylochirurgie se věnuje operační léčbě onemocnění páteře v plném rozsahu, je hlavní součástí Centra pro léčbu primárních nádorů páteře a solitárních metastáz FN Motol. Klinika plní roli superkonziliárního pracoviště s celostátní působností a úzce spolupracuje s mnoha pracovišti v ČR i v zahraničí. Stejně jako v případě vědecko-výzkumné činnosti je léčebně preventivní péče pracoviště zvláště zaměřena na chirurgii horní krční páteře a kraniocervikálního přechodu, chirurgii páteře u dětí, deformity páteře v sagitální i frontální rovině, terapii kostních nádorů páteře a okolních struktur.

V druhé kapitole, která bude následovat se zaměříme na úrazy páteře.

[xyz-ips snippet=”WPKomentare”]

0 0 vote
Article Rating